Home Съдържание Хипервръзки                                                                                        

Обучение Ресурси Мисия Контакти Структура НИР                                                                                                                  

 

 

 

 


Учебен процес


Учебна работа - планиране,форми, методи
Провеждане на учебен процес
Права и задължения на курсантите и студентите
Контрол върху успеваемостта
Завършване на курса на обучение


Учебната работа е основна дейност във Факултет "Авиационен" и включва организацията, планирането и подготовката на обучаемите въз основа на квалификационни характеристики, учебни планове и програми, както и разписание за занятията, разработени във факултета и обсъдени и приети от Факултетния съвет. Специалностите и учебните планове за подготовка и повишаване на квалификацията се съгласуват с Министерството на образованието и организацията заявител и се утвърждават от министъра на отбраната.

Учебната работа се планира за една учебна година,имаща два семестъра: зимен и летен. Основни форми на обучение във Факултет "Авиационен" са: редовно, задочно и дистанционно обучение и специализация в курсове. Основни методи за обучениеса: лекции, семинари, упражнения, практически занятия, тренировки, тактически занятия или учения, лабораторни занятия, учебна практика,стаж, курсови работи, дипломни работи,консултации, самостоятелна работа и др.


Учебният процес във Факултет "Авиационен" се провежда от академичен състав от катедрите на факултета в кабинети и лаборатории на факултета. Летателната подготовка се провежда в специализирани учебни авиационни поделения (учебни авиационни бази) от висококвалифициран командно-инструкторски състав.

Учебният процес се провежда с обучаеми, които са докторанти, специализанти, курсанти и студенти. Редът и условията за подбор и приемането на курсанти и задочници се обявяват в Наредба на Министерството на отбраната.

Във Факултет "Авиационен" се приемат за обучение студенти и чуждестранни граждани в съответствие с Наредбата за държавните изисквания и Наредбата за кандидатстудентски прием в НВУ, приета от Академичния съвет. Обучението на студентите се извършва по учебни планове приети от Академичния съвет на НВУ "В.Левски".


Курсантите и студентите във НВУ имат право:

 • да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално, научно и културно развитие;
 • да получават своевременна и изчерпателна информация за учебния процес;
 • да участвуват в научноизследователската работа на университета, като им се гарантират авторските права;
 • да избират учебни дисциплини по условията, определени от учебния план на специалността;
 • да се обучават факултативно в курсове, провеждани в университета, след I или II курс;
 • да избират свои представители и бъдат избирани в колективните органи за управление;
 • да кандидатстват за обучение в чуждестранни училища по военни програми по допълнително определени ред и условия;
 • випускниците, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър”, могат да кандидатстват за обучение с цел придобиване образователно-квалификационна степен “магистър” по гражданска специалност по ред и условия, определени от Академичния съвет на университета;
 • да получават стипендии и помощи, да ползват кредити и заеми за своето обучение при определени условия в съответствие с действащото законодателство;
 • да ползват по установения ред медицинско обслужване и цялата база на университета за учебна, научно-изследователска, спортна и културна и други дейности.
  В процеса на обучението в университета курсантите имат още право:
 • да ползват отпуск съгласно ЗОВС и правилника за кадрова военна служба; освидетелстваните като хронично болни имат право на допълнителен отпуск до 10 дни годишно;
 • да бъдат предлагани за получаване на стипендии по решение на Академичния съвет; размерите, условията и редът за получаването им се определят с решение на Академичния съвет;
 • да прекъсват или презаписват годината при продължително отсъствие по болест с разрешение на началника на университета и удостоверение на Централната военно-медицинска комисия, но не повече от една година, един път за целия срок на обучение за курсантите, отсъствали поради болест повече от 50 на сто от учебните часове за семестъра;
 • да получават допълнително стимули, въведени със заповед на началника на университета.
  В процеса на обучението в университета студентите имат още право:
 • да се обучават по втора специалност, при условие че редовно полагат изпитите си по първата специалност; при изучаване на втора специалност студентът заплаща допълнителна такса;
 • да създават студентски сдружения и кооперации за провеждане на научна, културна, спортна дейност и студентско самоуправление;
 • да прекъснат своето обучение за срок не по-голям от три години при бременност, продължително заболяване и при други причини от личен характер; в този срок правата им се възстановяват без допълнителни условия;
 • на облекчен режим за посещение на занятия и за явяване на изпити от бременните студентки и студентките - майки с деца до шест годишна възраст.

  Задълженията на курсантите и студентите са регламентирани в Правилника за устройството и дейността на НВУ.


  Контролът върху успеваемостта на обучаемите е текущ, периодичен и обобщаващ и се осъществява чрез: контролни работи,колоквиуми, тестове, текущи оценки, изпити и други форми. Изпитите се провеждат през време наизпитна сесия по утвърден график.


  Завършването на курса на обучение става след успешно полагане на държавни изпити (защита на дипломна работа) пред държавни изпитни комисии. Издържалите успешно държавните изпити получават дипломи за завършено висше образование и придобиват специалност иквалификация съгласно учебните планове.


Home ] Up ] Специалности ] Уч.дисциплини ] Прием ] [ Учебен процес ] Инф.за обучаеми ]

Изпратете електронна поща до WebMaster@af-acad.bg с въпроси или коментари за този web-сайт.
Last modified: 10-06-2013